Snøsmeltingssituasjonen tidlig i august 2016

Hvor tidlig snøsmeltingen starter og hvor kraftig den er, er helt avgjørende for hvordan situasjonen i felt blir for brearkeologene samme høst. I 2015 var det sein snøsmelting og en kald sommer, og dermed ble det ingen smelting av gammel is i høyfjellet i Oppland. I år startet snøsmeltingen tidlig og var veldig kraftig. Faktisk har det ikke vært så lite vintersnø i fjellet som nå de siste 50 årene tidlig i juni.

Snøsmelting i juni 2016
Snøsmeltingen i Oppland pr. 16.juni 2016. Mørkegrønne områder har normalt snø på dette tidspunkt. Kilde: Senorge.no

Snøsmeltingen var da 6 uker tidligere ute enn vanlig. Det ligger imidlertid igjen en del oversomret snø fra 2015. Denne snøen må smelte før vi vet om det vil bli smelting av gammel is i år. Hvor varm sommeren blir, og hvor mye vind og regn som kommer, vil avgjøre om smeltingen vil nå den gamle isen i år. Slik det ser ut nå tidlig i august, så vil vi kunne få se gammel is i år, men det er usikkert om denne vil smelte i særlig grad.

Snøsmelting på Lendbreen
Smelting på Lendbreen. Foto: Espen Finstad, Oppland fylkeskommune.

Vi bruker http://www.senorge.no/ aktivt for å følge med på smeltingssituasjonen. Denne tjenesten gir generell informasjon om snøsmelting i terrenget, og ikke direkte informasjon om hvor mye snø det er på breer og fonner. Derfor må denne tjenesten brukes med en viss forsiktighet. På fonnene samler snøen seg særlig pga. vind, ikke så mye på grunn av nedbør av snø. For å få direkte informasjon om mengden av snø på isfonnene er det beste å besøke dem selv, men vi kan også få informasjon via forholdene på Juvfonne i klimaparken eller ved å se på fonnene på avstand, der det er mulighet for det. Vi kan også få informasjon fra Statens Naturoppsyn og publikum som ferdes i fjellet.

Når feltsesongen nærmer seg har vi vanligvis et godt inntrykk av hvor det har smeltet mest. Er det de østvendte eller nordvendte fonnene, og er dette mønsteret likt i hele Nord-Gudbrandsdalen eller er det lokale forskjeller? I begynnelsen av august avgjør vi så, hvor vi skal sette inn tyngden av feltarbeidet det pågjeldende året.