Det pågår en rekke brearkeologiske forskningsprosjekter rundt om i verden. Prosjektene tar sikte på å redde gjenstander fra den smeltende isen og forske på funnene. Det haster med denne forskningen, fordi de frosne historiske arkivene som utgjøres av funnene og den isen de ligger i, er i ferd med å bli ødelagt av den globale oppvarmingen. I dag er det mest fokus på å få reddet funnene, men fremtidig forskning vil kanskje vise at det like er viktig å få reddet det klimaarkivet som isen i isfonnene utgjør. I isen ligger det også biologisk materiale av stor vitenskapelig betydning. Dette materiale kan bl.a. brukes til forskning på gammelt DNA.

IStunnel i Juvfonne, som også¨er brukt til brearkeologiske forskningsprosjekter
Istunnelen i Juvfonne. Her er det tatt ut en rekke dateringsprøver i bunnen av isfonna som viser at isen er tusenvis av år gammel.

SPARC er et tverrvitenskapelig brearkeologisk forskningsprosjekt med hovedfokus på funnene fra Sør-Trøndelag.
Prosjektets nettside: http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/sparc

Jørgen Rosvold ved NTNU har en fin side om sitt arbeid med biologisk materiale fra isen. Den finner du her.

Kalteseis er et spennende prosjekt om fjellpass i Alpene. Prosjektets nettside: http://kalteseis.com/

The North-West Territories ice patch project har utgitt en print-on-demand bok om prosjektet: http://ipy.nwtresearch.com/Documents/Hunters%20of%20the%20Alpine%20Ice.pdf

Alberta:
https://albertashistoricplaces.wordpress.com/2015/10/14/rocky-mountain-alpine-project-update/

Glacier National Park Ice-Patch project: http://www.nps.gov/articles/glacicepatch.htm

De brearkeologiske funn fra Oppland har foreløpig ikke noe eget forskningsprosjekt, men vi jobber med å skaffe finansiering til dette. I første omgang jobbes det med å lage en samlet publikasjon av funnene, i tett samarbeid med Kulturhistorisk Museum.

Hvis du kjenner til brearkeologiske forskningsprosjekter som mangler her, så gi gjerne beskjed, så vi kan komplettere listen.

 

Vitenskapelig konferanse
Konferansen Frozen Pasts er stedet der vitenskapsfolk som arbeider med funnene fra isen møtes og presenterer sine nyeste funn. Den siste konferansen var i Whitehorse, Yukon i 2013. The neste blir i Innsbruck i oktober 2016.
Frozen Pasts har en egen Facebook side.